Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van het Advocatenkantoor Sleeswijk Visser Advocaten gevestigd te Nijverdal, gemeente Hellendoorn.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Het kantoor: de advocaat, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk of op basis van een arbeids-, uitzend-, of volontairsovereenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.
 2. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.
 3. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub. e. en f. bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 4. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 5. Kantoorkosten: de vaste opslag van zes procent op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3. Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
 2. De cliënt stemt ermee in, dat het kantoor de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 

4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

 

5. Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
 2. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van de cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voorzover het gestelde onder b geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of haar leidinggevenden.

 

7. Gefinancierde rechtshulp door de Raad vd Rechtsbijstand

 1. Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, de verklaring omtrent inkomen en vermogen tezamen met de inkomensbewijzen in te leveren voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand.
 2. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien door cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.
 3. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment, waarop de Raad voor de Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging.

 

8. Geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.